Polityka Prywatności
Informacje ogólne
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez firmę ZRM LEDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA TOMASZ LEDZIŃSKI, AGNIESZKA HOFMAN, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 1, 86-100 Świecie, Polska, NIP: 5591571730, KRS: 0000380005, REGON: 091504037.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest ZRM LEDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA TOMASZ LEDZIŃSKI, AGNIESZKA HOFMAN, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 1, 86-100 Świecie, Polska. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@zrm-group.pl.

Zakres i cel zbierania danych
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu:

świadczenia usług zgodnie z umowami zawartymi z Użytkownikami,
prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych i informacyjnych,
prowadzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania z naszych usług.
Rodzaje przetwarzanych danych
Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
  • dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu),
  • dane niezbędne do realizacji usług (np. adres zamieszkania, NIP).

Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

zgody udzielonej przez Użytkownika,
niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik,
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Udostępnianie danych
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane:

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Prawa Użytkowników
Użytkownikom przysługuje prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

Bezpieczeństwo danych
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Zmiany w polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej.

Kontakt
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@zrm-group.pl.

ZRM LEDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA TOMASZ LEDZIŃSKI, AGNIESZKA HOFMAN
NIP: 5591571730
KRS: 0000380005
REGON: 091504037
Adres: Bydgoska 1, 86-100 Świecie, Polska
E-mail: info@zrm-group.pl